ROK 2018

 
Představujeme jednotlivé akce sboru.
 
Pomoc postiženým
13.1.2018 se dva členové našeho sboru David Pomajbík a Pavel Pumprla zapojili do brigády na pomoc s vyklízením domu po požáru domu v Kostelci u Holešova. ( Foto - obec )

 

Ve vedení okrsku pracují dva naši členové Ladislav a Elena Pospíšilíkovi

19. 1. 2018 proběhla Okrsková valná hromada okrsku Prusinovice. Na hodnotící schůzi byla starostou okrsku zhodnocena činnost okrsku a jednotlivých sborů. Práce v oblasti prevence byla kladně hodnocena preventistou okrsku. Do preventivní práce na úseku požární ochrany se velmi aktivně zapojují sbory z Karlovic, Roštění, Pacetluk. Práci na úseku s mladými hasiči hodnotila náměstkyně starosty okrsku, která pochválila za spolupráci kolektivy mladých hasičů z Roštění a Karlovic. Vyzvala ostatní sbory okrsku, aby se pokusily vytvořit vlastní kolektivy mladých hasičů. Velitel okrsku zhodnotil represivní činnost jednotek dobrovolných hasičů.
 

Požární ochrana očima dětí

V měsíci lednu se sbor zapojil do propagace soutěže Požární ochrana očima dětí. Do základní školy a mateřské školy předal podklady pro nový ročník této celostátní soutěže, ve které mohly děti výtvarnou, literární formou nebo pomocí digitální techniky zdokumentovat práci hasičů. V základní škole se zúčastnilo výtvarného kola 131 žáků. 14. 3. 2018 byly tři nejlepší práce z každé kategorie předány na OSH Kroměříž kde proběhlo vyhodnocení okresního kola radou prevence. 

 

Masopust - vodění medvěda

10. 2. 2018 se uskutečnil masopustní průvod obcí. Průvod navštívil obyvatele obce a ohlašoval blížící se konec masopustu. Na závěr obchůzky uspořádal pochovávání basy. Na sehrané scénce byly vzpomenuty hříchy přítomných za minulý rok a byla pochována basa s doprovodným slovem o konci období veselí, zábav a nadcházejícího období 40-denního půstu, který skončí na Velikonoce.

https://hasicikarlovice.rajce.idnes.cz/Masopust_2018/

Hokej

4. 3. 2018 sehráli členové sboru a obce hokejové utkání s pozvanými účastníky z Kostelce.

 

Hasiči ve škole

Dne 18.4.2018 jsme opět zorganizovali společně s SDH Roštění přednášky na prvním stupni v Základní škole Kostelec u Holešova. Pro první třídu to byla ukázka výstroje, používana hasiči u požáru. Druhá a třetí třída se dověděla jak se chovat v případě požáru. Čtvrta a páta byla seznámena s příčinami požáru v domě a jeho okolí.
 
 
 

Středoškolské mistrovství ČR

19.4.-20.4.2018 zajistila naše členka Elena Pospíšilíková doprovod pro dorostence Martina Pospíšilíka na středoškolskou soutěž v požárním sportu , která se konala v Pardubicích. Martin se umístil ve vystupu na věž na pěkném 9. místě. V závodě na 100m se umístil ve středu startovního pole.
 
 

SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ 

27.-29.4. připravili vedoucí mládeže soustředění a kulturní program pro mladé hasiče a jejich rodinný doprovod.
Soustředění proběhlo v obci Horní Lideč. Trénovalo se na atletické dráze.  Byla zajištěna prohlídka Betlému a turnaj v bowlingu. 
 
 

POUŤ NA SV. HOSTÝN

29.4.2018 se část členů zúčastnila hasičské pouti na sv. Hostýn.
 
 
 

OCENĚNÍ HASIČŮ U HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE 9.5.2018

Hejtman Jiří Čunek udělil při setkání hasičů u příležitosti svátku sv. Floriána na návrh krajského SH ČMS Zlinského kraje záslužnou medaili druhého stupně Ing. Ladislavu Pospíšilíkovi. 

 

 

Za dosavadních 44 let prošel u sboru téměř všemi funkcemi. Nejdéle působil jako starosta 32 let. V současnosti zastává funkci jednatele, náměstka starosty a kronikáře. V letech 1986 až 1990 se s jeho houževnatostí podařilo překonat krizi ve sboru a získat nové členy. Obnovil soutěžní družstvo mužů. V roce 1995 inicioval vznik družstva starších pánů. V roce 1996 stál u založení kolektivu mladých hasičů, kde pracoval jako instruktor mládeže do roku 2003, kdy převzal funkci vedoucího mládeže, kterou zastává doposud.

V roce 1997 stál u zrodu navázání spolupráce s hasiči ze Slovenska z obce Podvysoká, která trvá dodnes.

Od roku 1984 pracoval v okrsku jako jednatel a od roku 1999 byl opakovaně volen do funkce starosty okrsku Prusinovice. V okrsku inicioval založení celoroční soutěže pro mladé hasiče, podílel se na obnovení přerušené spolupráce s okrskem Holešov. Podporoval vznik a trvání společné ligy obou okrsků v požárním sportu v letech 1999 až 2008.

Po navázání spolupráce se základní školou a mateřskou školou v Kostelci u Holešova v oblasti požární prevence v roce 2011 organizoval zapojování ostatních sboru z okrsku do této spolupráce. Připravoval společny program a ukázeky hasičské techniky.

V roce 2013 byl zvolen do rady prevence u OSH Kroměříž.

V roce 2012 mu byla udělena hejtmanem Zlínského kraje pamětní medaile za dlouholetou aktivní činnost v oblasti volnočasových aktivit děti a mládeže, kterou obdržel na vyhodnocení dobrovolných pracovníků Zlínského kraje.
 
  
 

HRA PLAMEN

12.5.2018 zajistili členové spolu s rodiči dopravu mladých hasičů na okresní kolo hry Plamen. V absolvovaných disciplínách jarního kola mladí hasiči se třemi nováčky a dvěma mladšími žáky obsadili 11. místo.
 
 
 
 

OKRSKOVÉ KOLO 12.5.2018

Družstvo mužů se zúčastnilo celorepublikové postupové soutěže v požárním sportu - okrskového kola. Umístili se na 3. místě.  

 

DOROST 

13.5.2018 se uskutečnilo okresní kolo dorostu. Naši zástupci Martin a Anička se v nejsilněji obsazené kategorii starších žáků umístili shodně na 4. místě. Martinova ztráta na 3. místo byla pouhých 0,07 sec.
 
 
 

SETKÁNÍ KOSTELCŮ V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY 26.5.2018

 

DĚTSKÝ DEN

3.6.2018 se podílel sbor na organizování Dětského dne společně s Klubem vojáků v záloze Kostelec u Holešova, kteří připravili střeleckou soutěž pro děti a jejich doprovod. V prostoru před střelnicí jsme vystavili hasičskou techniku zásahové jednotky a připravili ukázky soutěží mladých hasičů. K dispozici bylo i autíčko členů naší přípravky.     
 
 
 
 

Mateřská školka na návštěvě 8.6.2018 

8.6.2018 jsme pozvali děti z mateřské školky Kostelec u Holešova na slavnostní hodnocení základního kola „Požární ochrana očima dětí“. Po předání diplomů účastníkům okresního kola a společného dárku všem dětem následovala prohlídka hasičské klubovny a zbrojnice. Dětem jsme v následujícím programu ukázali výstroj hasiče u požáru, kterou si mohli vyzkoušet.  Největší úspěch mělo stříkání ze džberovky na cíl a hra na hasiče s autíčkem plným hadic a věcí pro hašení ohně. První ukázali použití autíčka děti z naší přípravky. Výjezd vozidla začínal vystrojením malých hasičů přilbami a vestami. Následoval výjezd s autem na místo „požáru“. Děti musely roztáhnout hadice a po přivedení vody k autíčku uhasit požár.(sražit terč červeného kohouta) Na závěr se děti posadily do skutečného hasičského auta.

 

 

 

 

Požární sport netradičně Útok na červeného kohouta - tentokrát naruby 9.6.2018

Sobotní ráno 9.6.2018 jsme  v obci přivítali družstva mužů, žen a starších pánů. Pravidla této soutěže jsme se rozhodli po několika letech upravit. Tentokrát se požární útok prováděl naruby.  Startovalo se od terčů červeného kohouta, odkud se provádělo sestavení útočného, dopravního vedení a sacího vedení. Nejlépe se s novou situací vypořádalo družstvo mužů z Roštění . Domácí družstvo zůstalo bez medaile. V kategorii žen zvítězilo družstvo z Břestu před domácími. V kategorii starších pánů zvítězili Karlovice. Nová pravidla soutěže zaujala nejen soutěžící, ale i diváky, kteří přišli povzbudit své týmy.

 

 

Pomoc na branném závodě pořádaném základní školou.

26.6.2018 se dva naši členové podíleli na organizaci závodu pro druhý stupeň základní školy, vytvořením stanoviště kde se zkoušela požární ochrana, značky z topografie a znalosti ze zdravovědy. Všechna soutěžní družstva prokázala dobré znalosti.

 

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 28.6.2018

28.6.2018 se konalo slavnostní ukončení školního roku Základní školy Kostelec u Holešova. Při této příležitosti předal člen rady prevence OSH Kroměříž a jednatel SDH Karlovice Ladislav Pospíšilík žákům, kteří postoupili se svými pracemi do okresního kola  diplomy a odměny. Dvěma žákům předal  diplomy a odměny za 1.místa v okresním kole. Viz obr.

 
 
 
 

UČAST NA OSLAVÁCH SDH PRUSINOVICE 7.7.2018

V sobotu 7.7.2018 se tři naši členové zúčastnili oslav 130 výročí založení SDH Prusinovice. V první části se konal slavnostní průvod s uložením pietních věnců na místních hřbitovech jako vděk všem zemřelým bývalým členům. Poté se uskutečnila mše za zemřelé hasiče. V druhé části proběhla slavnostní schůze s předáním pamětních medailí.  Ve třetí odpolední části zajistili vedoucí mládeže a instruktoři ukázku z výcviku mladých hasičů.

C  

 

14.7.2018 Nohejbal 

 

 

 

 Účast na oslavách 80 výročí založení SDH Bořenovice                                               a 645 let od první zmínky o obci Bořenovice-18.8.2018

Oslava byla zahájena slavnostní schůzí, po které následovalo žehnání opravené zbrojnice a dopravního automobilu, který zakoupila obec. Po svaté mši, kterou celebroval pomocný biskup olomoucký Josef Nuzík, proběhly ukázky hasičské techniky a lidová veselice. Oslav se zúčastnili tři naši zástupci David Pomajbík, Daniela Mlčáková a Ladislav Pospíšilík. Sbor a starosta okrsku Ladislav Pospíšilík obdrželi pamětní medaili sboru a poděkování za spolupráci mezi sbory a okrsky Prusinovice a Holešov. 

 

 

 

 

Družstvo žen

Obnovené družstvo žen pracuje v Karlovicích již třetím rokem. V letošním roce nezahálelo ani v období prázdnin a dovolených. Pravidelně se vždy v pátek scházelo a připravovalo se na soutěže. Svou dovednost si vyjely ženy ověřit na pohárovou soutěž 4.8. 2018 do Přílep. To že se příprava vyplatila bylo umístění na 4. místě pouhou jednu vteřinu od třetího místa.  

 

 

 

Netradiční soutěž - ŽOPY

25. srpna přijala maše družstva žen a mužů pozvání do Žop, kde místní hasiči připravili  netradiční soutěž s neupravenými stroji PPS12 a PPS 8. Družstva musela zvládnout běh mezi překážkami prolézt tunelem, přelézt žebřík a následně provést požární útok. Vše probíhalo u našich družstev žen a mužů hladce až do zavodnění stroje. Ten nedokázal dotlačit vodu k proudnicím v takovém čase jak by si závodníci přáli a několikrát se i zastavil. Přesto družstva sklidila zasloužený potlesk. Družstvo žen bylo odměněno věcnou cenou. 

 

Třetí ročník v Hasičském biatlonu 1.9.2018

Hodinu před zahájením soutěže musela byt být přerušena příprava soutěžní dráhy a vyřazeny některé překážky pro déšť, který několikrát zesílil. V době začátku soutěže se objevilo několik dětí s rodiči, kteří dorazili i přes nepříznivé počasí. Technická četa se proto rozhodla postavit stan nad prostorem střelby, aby byly vzduchovky chráněné před deštěm a nainstalovala sklopné střelnice. Mezitím se umoudřilo i počasí a déšť ustal. Soutěž mohla být zahájena. Jako první se představila hasičská přípravka (4 až 6 let), která soutěžila o nejlepšího železného mini hasiče. Děti museli překonat bariéru vysokou 0,7 m, zapojit hadici na rozdělovač, vhodit míčky na cíl a zapojit proudnici na hadici a roztáhnout ji na určené místo. Mezitím se umoudřilo i počasí a déšť ustal. Soutěž mohla být zahájena. Jako první se představila hasičská přípravka (4 až 6 let), která soutěžila o nejlepšího železného mini hasiče. Děti museli překonat bariéru vysokou 0,7 m, zapojit hadici na rozdělovač, vhodit míčky na cíl a zapojit proudnici na hadici a roztáhnout ji na určené místo. Mezitím se umoudřilo i počasí a déšť ustal. Soutěž mohla být zahájena. Jako první se představila hasičská přípravka (4 až 6 let), která soutěžila o nejlepšího železného mini hasiče. Děti museli překonat bariéru vysokou 0,7 m, zapojit hadici na rozdělovač, vhodit míčky na cíl a zapojit proudnici na hadici a roztáhnout ji na určené místo.

Hasičský biatlon se skládal z běhu, překonání překážek, zapojování hadic a střelby ze vzduchovek. Všichni účastníci si tak mohli vyzkoušet jak je náročný skutečný biatlon.  Mladší a starší žáci absolvovali 3 závodní okruhy se dvěma střelbami.

Kategorie mužů, žen, rodičů a hostů byla rozdělena dle věku do 4 skupin a absolvovali jeden okruh se dvěma střelbami.  

Vítězové byli odměnění medailemi a všichni účastníci obdrželi malé občerstvení pro doplnění vydaných kalorii při závodě. I přes nepřízeň počasí se soutěže zúčastnilo na 3 desítky účastníků. Akci podpořila MAS - Partnerství Moštěnka. 

www.mas-mostenka.cz      

  

 Představujeme jednotlivé akce sboru.

 
 
 
 

 

Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ

Tréninky

V průběhu ledna až března se mladí hasiči připravovali na hasičské soutěže v tělocvičně základní školy.
 
 

MASOPUST

10.2.2018 se účastnilo několik mladých hasičů masopustního průvodu v obci.
 

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

V pruběhu února se do soutěže ze sboru zapojili dva starší žáci, jeden člen přípravky a jeden dorostenec.
 
 

O ZLATOU PROUDNICI HANÉ 21.4.2018

První závody absolvovali starší žáci v Kyselovicích O ZLATOU PROUDNICI HANÉ. 

Na soutěž se vydalo šest členů družstva v doprovodu rodičů. Soutěžilo se ve štafeta dvojic a štafetě 4x60. Družstvo bojovalo statečně, ale drobné technické chyby jej odsunuly do druhé poloviny startovního pole.

 

Středoškolské mistrovství  České republiky v požárním sportu.

Ve dnech 19. a 20.dubna proběhla soutěž požárních družstev a jednotlivců  v areálu školy v Pardubicích. Z našeho sboru se do soutěže a reprezentace Arcibiskupského gymnázia zapojil v soutěži jednotlivců Martin. Soutěžil v běhu na 100m s překážkami a ve výstupu na věž do druhého patra. V závodě na 100 m se umíslil v polovině startovního pole ze 120 účastníků. Ve výstupu na věž se umístil na skvělém 9 .místě. 

  
 

 

TŘÍDENNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ V HORNÍ LIDČI 27.-29.4.2018

Kolektiv mladých hasičů strávil tři krásné dny plné nácviku disciplín na hru Plamen ve sportovním centru Horní Lideč. Malí závodníci od přípravky až po dorostence si měli možnost vyzkoušet atletickou tartanovou dráhu a hasičské překážky.  Mimo  tréninky disciplín, byly pro děti připraveny hry a zkouška odborností preventista a strojník. Pro relaxaci byla zařazena návštěva vyřezávaného betlemu a nezapomnělo se ani na návštěvou cukrárny. Jeden podvečer byl věnován turnaji v bowlingu a volné chvíle patřily nácviku plážového volejbalu. 

 

NÁVŠTĚVA BETLÉMU A SHLEDNUTÍ DOKUMENTÁRNÍHO FILMU -  28.4.2018 HORNÍ LIDEČ

Unikátní Česko –Slovenský dřevěný  mechanický betlém byl dokončen v roce 2012.Je společným projektem Horní Lidče a obce Dohňany na Slovensku. Zajímavostí betlému je, že mimo hlavní postavy a historické místo narození Ježíše, je zde zachyceno 40 nejznámějších míst Zlínského a Trenčínského kraje. Betlém se rozkládá na 170m2. Je zde 230 vyřezávaných figur a více jak 100 staveb.  Čertovy skály, Velehrad, Sv. Hostýn, stavby z Pusteven, Luhačovic, dřevěné stavby z Valašska a tradiční řemesla,  

 

Turnaj v bowlingu 28.4.2018

Turnaj probíhal za velkého povzbuzování. Každý zdařilý pokus byl odměněn mohutným aplausem.
 

 

Plamen 12.5.2018

12.5.2018 se mladí hasiči zúčastnili okresního kola hry Plamen. V absolvovaných disciplínách jarního kola mladí hasiči se třemi nováčky a dvěma mladšími žáky obsadili 11. místo.

Požární sport dorostenců

13.5.2018 proběhlo na atletickém stadionu v Chropyni okresní kolo dorostu v požárním sportu. Soutěžilo se v běhu na 100 m s překážkami , dvojboji a testu z požární ochrany. V kategorii starší žáci se v letošním roce sešla velmi silná konkurence. O vyrovnanosti soutěžících svědčili výsledky na prvních 5 místech. Martin obsadil  4. místo. Od třetího místa a postupu do krajského kola ho dělilo pouhých  0,07 sekundy. Ztráta na druhé místo byla 0,45 sekundy a ztráta na 1. místo byla jen  0, 99 sekundy. Kategorie starších dívek byla letos druhou nejsilnější kategorii.  Náš zástupce  Anna obsadila rovněž pěkné  4. místo se ztrátou pouhých 0,97 sekund na 3 postupové místo. 

 

Závod jednotlivců na 60m  3.6.2018 Břest

Na soutěž do Břestu odjelo 10 mladých hasičů.  Nejlépe se dařilo přípravce kdy jsme obsadili 2 a 3. místo. V kategorii mladší chlapci obsadil Šimon 4. místo. V kategorii starší dívky startovaly3 závodnice a v kategorii starší chlapci dva závodníci. 

 

 

 

 

O pohár obce Karlovice 9.6.2018 

9.6.2018 jsme uspořádali jubilejní  20.ročník soutěže pro mladé hasiče z okolních obcí. Soutěž byla vypsána pro kategorii mladších a starších žáků. Soutěžilo se v požárním útoku a každé družstvo mělo dva pokusy.  Mezi mladšími žáky se naše družstvo umístilo na 2. místě. Ve starší kategorii skončili naši žáci na 2. místě.  

 

 

                                    MÁME VÍTĚZE REPUBLIKOVÉHO KOLA POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ 2018.

Do soutěže bylo zapojeno 40 000 dětí a mládeže do 18 let. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích literární soutěže a deseti kategoriích výtvarné soutěže. Ceny předával náměstek starosty SH ČMS Jan Slámečka. Účastníci si v doprovodu rodičů nejprve prohlédli hasičské muzeum a poté následovalo slavnostní vyhlášení pořadí a předání cen za doprovodu promítané prezentace oceněných prací. Vítězem v kategorie DT2 se stal Martin Pospíšilík.

 

UKÁZKA VÝCVIKU MLADÝCH HASIČŮ NA OSLAVÁCH 130LET SDH PRUSINOVICE 7.7.2018

Mladí hasiči s přípravkou si pro odpolední program přichystali ukázku zásahu na hořící garáž s ochranou sousedního domu s malým hasičským autem vybaveným potřebnou technikou pro zásah.  V ukázce předvedli průzkum okolí objektu a následné uhašení vytvořením dopravního vedení a dvou útočných proudů.  Ukázku komentoval Martin Pospíšilík.

 

12.8. Stará Ves- O pohár starosty obce

V rámci hodových oslav uspořádali hasiči ze Staré Vsi soutěž pro mladé hasiče. Soutěžilo se ve štafetě dvojic a požárním útoku. Družstvo starších žáků doplněné o několik členů mladších žáků se po vyrovnaném boji umístilo na 3. místě.

 

1.9.2018 Mini železný hasič-soutěž pro přípravku

Hasičská přípravka (4 až 6 let), soutěžila o nejlepšího železného mini hasiče. Děti museli překonat bariéru vysokou 0,7 m, zapojit hadici na rozdělovač, vhodit míčky na cíl a zapojit proudnici na hadici a roztáhnout ji na určené místo. Začátek soutěže probíhal za deštivého počasí. 

 

8.9.2018 ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOST

Dvě družstva starších žáků a jedno družstvo mladších žáků se zúčastnili na soutěži pořádané SDH Němčice.

 

13.10.2018 PODZIMNÍ KOLO HRY PLAMEN-ŠELEŠOVICE

Pod

Kontakt

sdhkarlovice

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode